X70 Spring Seventy nhận đổi trả sản phẩm với các quy định sau: